Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści

Kontakt HIK-Consulting


Dla  uzyskania pomocy dotyczącej wyboru urządzenia, konfiguracji, ceny,  użytkowania, rozszerzenia możliwości lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy. Prosimy o podanie Nazwy firmy i danych kontaktowych - prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nie odpowiadamy na zapytania anonimowe. Wszystkie  zapytania traktujemy z należnym szacunkiem, prosimy również o wzajemny  szacunek, podawanie podstawowych danych kontaktowych (nazwa firmy,  adres...), pozwoli nam starannie przygotować potrzebne informacje.

HIK-CONSULTING
ul. Chabrowa 16
01-934 WARSZAWA

Tel: +48 784 076 911
Tel: +48 603 639 355
Tel: +48 22 8649908
Tel: +48 696 930 859

email:  office@hik-consulting.pl

Godz. pracy: 8:00 - 16:00
NIP/VAT: PL118-122-33-06

Ogólne Warunki Handlowe

  
 1. Serwis oraz wsparcie techniczne realizowane w Polsce przez HIK-Consulting, Warszawa.

 2. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia prosimy o powołanie się na numer oferty handlowej.

 3. W razie kolizji postanowień oferty z postanowieniami zawartymi w zamówieniu, ogólnych warunkach handlowych lub innych dokumentach zamawiającego, pierwszeństwo będą miały postanowienia oferty HIK-Consulting.

 4. Poprzez złożenie zamówienia Kupujący akceptuje warunki oferty, warunki gwarancji oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w postaci elektronicznej.
  Wydrukowana faktura VAT zostaje wysłana wraz z zamówionym towarem, warunkiem odbioru towaru jest podpisanie faktury VAT przy odbiorze.
  Odmowa podpisania faktury VAT przy odbiorze uznana zostanie za bezpodstawną odmowę przyjęcia towaru.

 5. Do momentu zapłaty pełnej ceny wraz z ewentualnymi kosztami bezumownego korzystania z rzeczy, Kupujący jest posiadaczem wydanego towaru – prawo własności pozostaje przy Sprzedającym.

 6. Opłata za bezumowne korzystanie z wydanej rzeczy wynosi 500 zł netto / dobę za każdą wydaną rzecz oznaczoną co do gatunku, nie więcej jednak niż 30% wartości brutto faktury VAT. Opłata za bezumowne korzystanie naliczana jest od upływu terminu wymagalności faktury VAT.

 7. W przypadku wystąpienia zwłoki w płatności Kupujący wyraża zgodę na poniesienie kosztów związanych z kosztami windykacji należności w wysokości 10,75% wartości brutto oferty / faktury.

 8. W przypadku nieopłacenia przez Kupującego faktury VAT w terminie jej wymagalności i po upływie dodatkowego terminu wyznaczonego w wezwaniu do zapłaty, Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Kupującego, ze skutkiem ex nunc w terminie 3 dni roboczych.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia Kupującemu kary w związku z odstąpieniem od umowy w wysokości 20% kwoty wartości netto niniejszej oferty, płatnej w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Strony ustalają, iż odstąpienie od umowy będzie miało skutki ex nunc i nastąpi w formie oświadczenia złożonego w terminie do 7 dni roboczych od daty pojawienia się przesłanek odstąpienia od umowy z winy Kupującego.
Warunki Gwarancji HIK-Consulting
sprzedaż realizowana z wyłączeniem rękojmi (art. 558 k.c.)
 

 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  1. Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu Cywilnego;
  2. Karta Gwarancyjna” oznacza podpisany przez obie strony dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
  3. Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
  4. "Wyposażenie Sprzętu" oznacza akcesoria: przewody zasilające, zasilacze, przewody pomiarowe, zabezpieczenia fabryczne (w tym opakowanie, w którym Sprzęt został dostarczony do Uprawnionego z Gwarancji), zwory zabezpieczające (interlock) oraz oprogramowanie dostarczone przez Sprzedającego Uprawnionemu z Gwarancji;
  5. Gwarant” oznacza firmę HIK-Consulting;
  6. Punkt Serwisowy” oznacza autoryzowany przez Gwaranta punkt serwisowy przy ul. Chabrowej 16 w Warszawie;
  7. Sprzedawca” oznacza podmiot, który dokonał sprzedaży Sprzętu, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w Karcie Gwarancyjnej;
  8. Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi epidemię, zamieszki, strajki, spory zbiorowe, działania militarne oraz klęski żywiołowe;
  9. Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne, zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętego Gwarancją, wykonane przez Punkt Serwisowy na podstawie zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, kalibracją Sprzętu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych;
  10. Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego podpisaną Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie ….. miesięcy od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej (data w nazwie faktury VAT). Okres obowiązywania Gwarancji ulega przedłużeniu o okres Naprawy. Gwarancji podlegają usterki, wady materiałowe i konstrukcyjne, a także niespełnianie funkcji i wymagań określonych w specyfikacji technicznej sprzętu.
 3. Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego ust. 2. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.
 4. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona do Punktu Serwisowego drogą elektroniczną na adres: office@hik-consulting.pl
  1. Punkt Serwisowy potwierdzi przyjęcie zgłoszenia  naprawy Sprzętu.
  2. Wstępna diagnostyka może zostać wykonana przy wykorzystaniu łącza internetowego (tylko w przypadku Sprzętu umożliwiającego zdalne wsparcie), pod warunkiem podłączenia Sprzętu do sieci Internet po stronie Uprawionego z Gwarancji.
 5. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z Punktem Serwisowym sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy. Naprawa Sprzętu objętego Gwarancją nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty dostarczenia Sprzętu do Punktu Serwisowego.
  1. Jednakże w przypadku konieczności importowania części zamiennych Uprawniony z Gwarancji winien uzgodnić z Punktem Serwisowym indywidualny czas naprawy, nie dłuższy jednak niż 60 dni roboczych.
 6. (wykreślony)
 7. Przekazanie Sprzętu do Punktu Serwisowego, winno nastąpić w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez Uprawnionego z Gwarancji i potwierdzenia  gotowości przyjęcia sprzętu do serwisu Gwaranta (otrzymanie od Gwaranta dokumentu RMA będącego potwierdzeniem gotowości przyjęcia Sprzętu do Punktu Serwisowego). Przekazanie (transport) i odbiór Sprzętu następuje na koszt właściciela, także w przypadku konieczności wysyłki do serwisu producenta.
  1. Sprzęt należy dostarczyć w tym samym opakowaniu fabrycznym, w którym został on dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji. Dostarczenie Sprzętu do naprawy w nieodpowiednim opakowaniu może spowodować utratę Gwarancji (w szczególności odmowę odbioru przesyłki i jej zwrot do nadawcy na jego koszt w przypadku zastosowania opakowania gorszego niż fabryczne). Za odpowiednie opakowanie uznaje się karton ze strefą zgniotu nie mniejszą niż 5 cm z każdej strony, wypełnioną odpowiednim materiałem amortyzującym (np. pianką polietylenową o dużej gęstości). Za niewłaściwy materiał amortyzujący uznaje się w szczególności tzw. kieszenie powietrzne.
  2. W przypadku braku opakowania fabrycznego, Uprawniony z Gwarancji na własny koszt i ryzyko dostarczy i odbierze Sprzęt do i z Punktu Serwisowego HIK-Consulting lub Punktu Serwisowego producenta oraz poniesie ewentualne koszty przepakowania którymi może obciążyć go Punkt Serwisowy producenta.
  3. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego pakowania.
 8. Usunięcie wad i uszkodzeń podlegających Gwarancji będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Po zakończeniu naprawy Serwis dokonuje regulacji Sprzętu w celu zweryfikowania zgodności jego parametrów ze specyfikacją techniczną producenta. Świadectwo wzorcowania dla Sprzętu po naprawie wystawianie jest każdorazowo odpłatnie na koszt jego właściciela. Wzorcowanie jest usługą, której rezultatem jest wystawienie świadectwa wzorcowania.
 9. Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 10. Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli opóźnienie w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej lub czynników będących poza kontrolą Gwaranta (np. opóźnienie i/lub zwłoka po stronie firmy kurierskiej). W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres działania Siły Wyższej i/lub czynników zewnętrznych niepodlegających kontroli Gwaranta.
 11. Obowiązek odebrania Sprzętu po dokonaniu Naprawy spoczywa na jego właścicielu. Sprzęt powinien zostać odebrany w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin odebrania Sprzętu zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Punkt Serwisowy.
  1. Brak odbioru sprzętu w terminie 30 dni po zakończeniu naprawy jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 k.c.). W takim wypadku Sprzęt staje się własnością Gwaranta.
 12. (wykreślony)
 13. Uprawniony z Gwarancji winien razem ze Sprzętem dostarczyć jego niezbędne Wyposażenie (zakres wyposażenia - po uzgodnieniu z Gwarantem), w przypadku niedostarczenia Wyposażenia Sprzętu Naprawa Gwarancyjna może zostać rozpoczęta dopiero po jego otrzymaniu przez Punkt Gwarancyjny (chyba, że ustalono inaczej). Bieg terminu naprawy zostanie zawieszony na okres czasu pomiędzy dostarczeniem Sprzętu a dostarczeniem niezbędnego Wyposażenia Sprzętu (z uwzględnieniem postanowień pkt. 7 a).
  1. Jeżeli Sprzęt zostanie dostarczony do Serwisu w opakowaniu zastępczym – organizacja oraz pokrycie kosztów transportu powrotnego będą zobowiązaniami Uprawnionego z Gwarancji.
 14. (wykreślony)
 15. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Sprzętu Uprawniony z Gwarancji winien zasięgnąć porady Punktu Serwisowego. Wszelkie naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 16. Gwarancja nie obejmuje:
  1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych technik, materiałów eksploatacyjnych lub oprogramowania;
  5. skutków nieprawidłowego wykonania czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy lub nieautoryzowanej modyfikacji przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
  7. samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, w tym również zmiany oprogramowania Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
  8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania/odbierania przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  10. części szklanych, żarówek, bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
 17. Zerwanie plomby gwarancyjnej i/lub widoczne na obudowie Sprzętu ślady prób otwarcia obudowy skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych.
 18. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z diagnozą Sprzętu, a w przypadku naprawy Sprzętu u użytkownika – koszty diagnozy oraz przejazdu pracowników Punktu Serwisowego do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 19. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz ze wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego do Punktu Serwisowego.
 20. We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności postanowienia artykułów 577–581.

 
Polityka Prywatności - Zgodność z przepisami rozporządzenia Unii Europejskiej: RODO

Definicje

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie  fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania  osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio  zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak  imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie”  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„zgoda”  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie  oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

„przedsiębiorca”  oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą,  niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia  prowadzące regularną działalność gospodarczą;


Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez HIK-Consulting

Firma HIK-Consulting Krzysztof Kuc (z siedzibą w Warszawie przy  ul. Chabrowej 16, tel  22 864 9908, e-mail: office@hik-consulting.pl, www:  www.hik-consulting.pl)  przetwarza dane osobowe tylko w przypadku  pozyskania ich od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres mejlowy, adres  prowadzenia działalności gospodarczej. Firma HIK-Consulting nie  prowadzi współpracy z konsumentami.

Ochrona zapewniana rozporządzeniem RODO powinna mieć zastosowanie do  osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca  zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.  Rozporządzenie RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych  dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących  osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych  kontaktowych osoby prawnej.

Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji  o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach  fizycznych.  Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do  zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie  prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej  osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo,  iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu  bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.
Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym  prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy  wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas  potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w  momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.


Firma HIK-Consulting przetwarza pozyskane dane osobowe w celach  niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (marketing bezpośredni)  realizowanych przez administratora (HIK-Consulting Krzysztof Kuc).   HIK-Consulting nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pozyskane przez HIK-Consulting będą przechowywane przez  okres niezbędny do ich przetwarzania zgodnie z jego celem. Firma  HIK-Consulting nie korzysta z narzędzi działających na zasadzie  zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie (prawo to powinno zostać wyraźnie podane do  wiadomości osobie, której dane dotyczą, oraz powinno być przedstawione  jasno i oddzielnie od wszelkich innych informacji) bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego. Podanie danych osobowych wymaganych przez firmę  HIK-Consulting jest wymogiem umownym (w przypadku niepodania  przedmiotowych danych firma HIK-Consulting nie będzie mogła podjąć  współpracy z danym przedsiębiorcą).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez HIK-Consulting

Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej  czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne,  świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład  formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może  to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony  internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług  społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź  zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której  dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych  osobowych.

Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w  tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy  różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba,  której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne  zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać  niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Jeśli przetwarzanie  odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator  powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła  zgodę na operację przetwarzania.


Bezpieczeństwo przetwarzania

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,  zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub  wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i  wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu  ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
 • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
 • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 • regularne  testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i  organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


Obowiązki  związane z rejestrowaniem czynności przetwarzania nie mają zastosowania  do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób.

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści