Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści

Kontakt HIK-Consulting


Dla  uzyskania pomocy dotyczącej wyboru urządzenia, konfiguracji, ceny,  użytkowania, rozszerzenia możliwości lub uaktualnień posiadanych urządzeń prosimy o kontakt e-mailowy. Prosimy o podanie Nazwy firmy i danych kontaktowych - prowadzimy sprzedaż wyłącznie dla podmiotów gospodarczych.

Nie odpowiadamy na zapytania anonimowe. Wszystkie  zapytania traktujemy z należnym szacunkiem, prosimy również o wzajemny  szacunek, podawanie podstawowych danych kontaktowych (nazwa firmy,  adres...), pozwoli nam starannie przygotować potrzebne informacje.

HIK-CONSULTING
ul. Chabrowa 16
01-934 WARSZAWA

Tel: +48 784 076 911
Tel: +48 603 639 355
Tel: +48 22 8649908
Tel: +48 696 930 859

email:  office@hik-consulting.pl

Godz. pracy: 8:00 - 16:00
NIP/VAT: PL118-122-33-06

Ogólne Warunki Handlowe

1. Oferty handlowe posiadaja datę ważności, wynikającą głównie ze zmienności kursów walut oraz aktualności czasów dostawy.
2.  Ceny wyszczególnione na ofercie handlowej uwzględniają zazwyczaj koszty  transportu i importu (o ile nie jest to wskazane inaczej) dla całości  oferty. W przypadku konieczności zamówienia pojedynczych pozycji z  większej oferty koszty transportu i importu zostaną oddzielnie  przeliczone dla zamawianej pozycji. Szacunkowe koszty transportu i  importu można obliczyć na podstawie danych udostępnianych w internecie  przez firmy transportowe.  
3. W  razie kolizji postanowień oferty z postanowieniami zawartymi w  zamówieniu, ogólnych warunkach handlowych lub innych dokumentach  zamawiającego, pierwszeństwo będą miały postanowienia oferty wystawionej  przez HIK-CONSULTING.
4. Poprzez  złożenie zamówienia Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w  postaci elektronicznej. Wydrukowana faktura VAT zostaje wysłana wraz z  zamówionym towarem.
5. Wszystkie przyrządy i testery są dostarczane z fabrycznym kompletem akcesoriów i fabryczną dokumentacją.
6. Opóźnienie  płatności faktury będzie skutkować zmianą warunków płatności na 100%  przedpłaty. HIK-CONSULTING zastrzega sobie prawo odmowy dalszej  współpracy handlowej w przypadku znacznych opóźnień płatności faktur.

Prosimy  o zwrócenie uwagi, że w przypadku zamawiania pozycji o niewielkiej  wartości koszty transportu, importu i procedur importowych mogą  przekraczać wartość zamawianej pozycji. W takich sytuacjach miarę  możliwości staramy się optymalizować transport, jednak czas dostawy może  ulec wydłużeniu, a koszt transportu będzie wskazany indywidualnie.
Istotne informacje o GWARANCJI oraz RĘKOJMI


1. Wszystkie nowe produkty zakupione w Polsce za pośrednictwem HIK-CONSULTING są objęte rękojmią
Bezpłatne  naprawy są wykonywane w przypadkach zasadnych zgłoszeń. W przypadku  niezasadnego zgłoszenia np. w przypadku uszkodzenia wynikłego z winy  Użytkownika lub wysłania sprawnego urządzenia koszty diagnostyki ponosi  Klient. Przed wysłaniem sprzętu do naprawy potrzebne jest uzyskanie Autoryzacji naprawy ze strony Sprzedawcy, wysłanie urządzenia do naprawy  bez uzyskania Autoryzacji naprawy zostanie uznane za bezzasadne. Sprzęt  wraz z akcesoriami, który jest wysyłany do naprawy powinien być  zapakowany w opakowanie fabryczne lub równoważne.

2. Urządzenia zakupione bezpośrednio u Producenta są objęte gwarancją Producenta
Naprawy są bezpłatne w okresie gwarancyjnym i mogą być wykonywane w siedzibie Producenta

3. Możliwość przeniesienia gwarancji
Po  zakupie nowego urządzenia u Producenta lub z innych źródeł istnieje  ograniczona czasowo możliwość przeniesienia gwarancji na teren Polski. W  tym celu po zakupie należy bezzwłocznie zgłosić do HIK-CONSULTING  informacje o chęci przeniesienia gwarancji. Zgłoszenie powinno zawierać  następujące informacje:
- typ przyrządu
- numer seryjny
- datę zakupu
- dane użytkownika w Polsce

Po  skutecznym i potwierdzonym przeniesieniu gwarancji Użytkownik  przyrządów nabywa uprawnienia do bezpłatnej diagnostyki, napraw i  sprawdzania sprzętu w okresie gwarancji, z zastrzeżeniem konieczności  pokrycia przez Użytkownika kosztów transportu i importu części  zamiennych potrzebnych do naprawy w okresie gwarancyjnym. W okresie  gwarancyjnym Użytkownik nie ponosi kosztów części zamiennych  potrzebnych. Koszt  diagnostyki przyrządu skierowanego do naprawy odpłatnej wynosi 400,- PLN  netto. W przypadku akceptacji zaproponowanego kosztorysu naprawy koszt  diagnostyki nie jest naliczany.

4. Możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej
Istnieje  możliwość zawarcia dodatkowej Umowy Gwarancyjnej i / lub Konserwacyjnej  na urządzenia nowe lub używane, niezależnie od miejsca zakupu.
Polityka Prywatności - Zgodność z przepisami rozporządzenia Unii Europejskiej: RODO

Definicje

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie  fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania  osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio  zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak  imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji,  identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie”  oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych  lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie,  pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez  przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,  dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„zgoda”  osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i  jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie  oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

„przedsiębiorca”  oznacza osobę fizyczną lub prawną prowadzącą działalność gospodarczą,  niezależnie od formy prawnej, w tym spółki osobowe lub zrzeszenia  prowadzące regularną działalność gospodarczą;


Przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez HIK-Consulting

Firma HIK-Consulting Krzysztof Kuc (z siedzibą w Warszawie przy  ul. Chabrowej 16, tel  22 864 9908, e-mail: office@hik-consulting.pl, www:  www.hik-consulting.pl)  przetwarza dane osobowe tylko w przypadku  pozyskania ich od przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność  gospodarczą. Są to dane takie jak: imię i nazwisko, adres mejlowy, adres  prowadzenia działalności gospodarczej. Firma HIK-Consulting nie  prowadzi współpracy z konsumentami.

Ochrona zapewniana rozporządzeniem RODO powinna mieć zastosowanie do  osób fizycznych – niezależnie od ich obywatelstwa czy miejsca  zamieszkania – w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.  Rozporządzenie RODO nie dotyczy przetwarzania danych osobowych  dotyczących osób prawnych, w szczególności przedsiębiorstw będących  osobami prawnymi, w tym danych o firmie i formie prawnej oraz danych  kontaktowych osoby prawnej.

Zasady ochrony danych powinny mieć zastosowanie do wszelkich informacji  o zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osobach  fizycznych.  Aby stwierdzić, czy dana osoba fizyczna jest możliwa do  zidentyfikowania, należy wziąć pod uwagę wszelkie rozsądnie  prawdopodobne sposoby (w tym wyodrębnienie wpisów dotyczących tej samej  osoby), w stosunku do których istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo,  iż zostaną wykorzystane przez administratora lub inną osobę w celu  bezpośredniego lub pośredniego zidentyfikowania osoby fizycznej.
Aby stwierdzić, czy dany sposób może być z uzasadnionym  prawdopodobieństwem wykorzystany do zidentyfikowania danej osoby, należy  wziąć pod uwagę wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas  potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w  momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny.


Firma HIK-Consulting przetwarza pozyskane dane osobowe w celach  niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane  dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów  wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (marketing bezpośredni)  realizowanych przez administratora (HIK-Consulting Krzysztof Kuc).   HIK-Consulting nie udostępnia danych osobowych żadnym odbiorcom.

Dane osobowe pozyskane przez HIK-Consulting będą przechowywane przez  okres niezbędny do ich przetwarzania zgodnie z jego celem. Firma  HIK-Consulting nie korzysta z narzędzi działających na zasadzie  zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Osoba, której dane dotyczą ma  prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej  dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo  do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie (prawo to powinno zostać wyraźnie podane do  wiadomości osobie, której dane dotyczą, oraz powinno być przedstawione  jasno i oddzielnie od wszelkich innych informacji) bez wpływu na  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody  przed jej cofnięciem oraz prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego. Podanie danych osobowych wymaganych przez firmę  HIK-Consulting jest wymogiem umownym (w przypadku niepodania  przedmiotowych danych firma HIK-Consulting nie będzie mogła podjąć  współpracy z danym przedsiębiorcą).


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych pozyskanych przez HIK-Consulting

Zgoda powinna być wyrażona w drodze jednoznacznej, potwierdzającej  czynności, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne,  świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, których dane dotyczą, na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych i która ma na przykład  formę pisemnego (w tym elektronicznego) lub ustnego oświadczenia. Może  to polegać na zaznaczeniu okienka wyboru podczas przeglądania strony  internetowej, na wyborze ustawień technicznych do korzystania z usług  społeczeństwa informacyjnego lub też na innym oświadczeniu bądź  zachowaniu, które w danym kontekście jasno wskazuje, że osoba, której  dane dotyczą, zaakceptowała proponowane przetwarzanie jej danych  osobowych.

Zgoda powinna dotyczyć wszystkich czynności przetwarzania dokonywanych w  tym samym celu lub w tych samych celach. Jeżeli przetwarzanie służy  różnym celom, potrzebna jest zgoda na wszystkie te cele. Jeżeli osoba,  której dane dotyczą, ma wyrazić zgodę w odpowiedzi na elektroniczne  zapytanie, zapytanie takie musi być jasne, zwięzłe i nie zakłócać  niepotrzebnie korzystania z usługi, której dotyczy. Jeśli przetwarzanie  odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, administrator  powinien być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła  zgodę na operację przetwarzania.


Bezpieczeństwo przetwarzania

Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter,  zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub  wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i  wadze zagrożenia, administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i  organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu  ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  • pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  • zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • regularne  testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i  organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.


Obowiązki  związane z rejestrowaniem czynności przetwarzania nie mają zastosowania  do przedsiębiorcy lub podmiotu zatrudniającego mniej niż 250 osób.

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści