Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO HIK-CONSULTING:


Sklep internetowy HIK-Consulting jest własnością firmy HIK-Consulting Krzysztof Kuc diałającej pod adresem: ul. Chabrowa 16, 01-934 Warszawa, tel/fax: (22) 864 9908, e-mail: office@hik-consulting.pl, http: www.hik-consulting.pl/shop
NIP: 118-122-33-06, REGON: 140250961, wpis do EDG numer 413026
Credit Agricole Bank Polska SA; numer konta: 45 1940 1076 3000 8195 0000 0000


HIK-Consulting Krzysztof Kuc jest administratorem przetwarzanych w sklepie internetowym danych.Definicje


Sklep internetowy:
witryna sieciowa znajdująca się pod adresem www.hik-consulting.pl/shop
Usługodawca:
firma HIK-Consulting Krzysztof Kuc
Zamawiający:
podmiot gospodarczy będący płatnikiem VAT, korzystający ze Sklepu internetowego
Zamówienie:
dokument elektroniczny wygenerowany przez Zamawiającego poprzez Sklep internetowy i przesłany do Usługodawcy drogą elektroniczną
Produkt:
przedmiot umowy kupna-sprzedaży
Wyposażenie produktu:
oznacza akcesoria, w szczególności: przewody zasilające, zasilacze, przewody pomiarowe, zabezpieczenia fabryczne (w tym opakowanie) oraz zwory zabezpieczające (interlock) oraz oprogramowanie dostarczone przez usługowadcę zamawiającemu;
Oferta handlowa:
produkty w Sklepie internetowym wraz z postanowieniami Regulaminu
Punkt serwisowy :
oznacza autoryzowany przez usługodawcę punkt serwisowy przy ul. Chabrowej 16 w Warszawie
Naprawa:
oznacza czynności specjalistyczne, zmierzające do usunięcia wady produktu objętego gwarancją, wykonane przez punkt serwisowy na podstawie zgłoszenia konieczności dokonania naprawy produktu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją produktu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, kalibracją produktu oraz wymianą znajdujących się w nim żarówek i/lub bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych.

§ 1
Warunki świadczenia usług


1.    Usługi świadczone poprzez sklep internetowy HIK-Consulting polegają na:
a) prezentacji oferty handlowej HIK-Consulting pod adresem internetowym www.hik-consulting.pl/shop
b) konfiguracji zamówienia przez zamawiającego w celu zawarcia umowy sprzedaży
c) wysyłaniu zamówienia do usługodawcy w celu jego realizacji (zawarcie um
owy sprzedaży)
2.    Sklep internetowy HIK-Consulting, z racji profesjonalnego oraz zaawansowanego technologicznie charakteru oferowanych w sklepie produktów, świadczy usługi jedynie profesjonalistom.
3.    Zamawiający nie będąc konsumentem (zgodnie z ust. 2) nie może zwrócić zamówionego produktu bez podania rzeczowego uzasadnienia, zaakceptowanego przez usługodawcę.
4.    Sklep internetowy świadczy usługi na terenie RP.
5.    Składając zamówienie zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z polityką prywatności firmy.


§ 2
Warunki zawierania umów kupna sprzedaży


1.    Do sklepu internetowego HIK-Consulting należą produkty opisane i przedstawione na stronie internetowej www.hik-consulting.pl/shop, posiadające cenę oraz znak graficzny koszyka na zakupy(
) w prawym dolnym rogu ramki zawierającej opis danego produktu.
2.    Produkty są umieszczane w koszyku zakupów poprzez kliknięcie przez zamawiającego na znak graficzny koszyka (
).
3.    Zamawiający, po złożeniu zamówienia otrzymuje od Usługodawcy (pocztą elektroniczną) potwierdzenie złożenia zamówienia.
4.     Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przez klienta regulaminu oraz zasad sprzedaży.

§ 3
Warunki płatności


1.    Ceny podane w sklepie internetowym wyrażono w PLN brutto, kwota podatku VAT w wysokości 23% jest wliczona w u
kazane ceny.
2.    Ceny podane w opisie produktu zawierają koszty transportu od producenta, ubezpieczenia oraz transportu krajowego
, chyba że opis produktu stanowi inaczej.
2a. Do zamówień o wartości poniżej 1000 PLN netto zostaną doliczone koszty obsługi.

3.    (skreślony)
4.    (skreślony)
5.    Zamawiający dokonuje płatności za otrzymane Produkty w ciągu 7 dni po dostawie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę (z wyłączeniem kupujących w sklepie HIK-Consulting po raz pierwszy).
6.    Za dzień zapłaty uważa się datę przyjęcia przez bank zamawiającego polecenia przelewu środków na konto usługodawcy
7.    W przypadku wystawienia przez usługodawcę faktury korygującej, termin płatności nie ulega zmianie.
8.    Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą odbywać się w walucie polskiej – PLN.
9.    W przypadku dokonania płatności przez Zamawiającego po terminie wskazanym na fakturze VAT, Wykonawca zastrzega sobie prawo do realizowania przyszłych      transakcji z tym Zamawiającym na zasadzie pełnej przedpłaty.
10. W przypadku pierwszego zakupu dokonywanego przez Zamawiającego, Wykonawca może poprosić o pełną przedpłatę.


§ 4
Warunki dostawy


1.    (skreślony)
2.    Termin realizacji zamówienia wynosi od 10 do ok 20 dni roboczych (niektóre produkty do 45 dni roboczych).
3.    Dostawa realizowana jest przy wykorzystaniu profesjonalnych firm spedycyjnych, przesyłka jest ubezpieczona u spedytora.
4.    O terminie dostawy Usługodawca powiadomi zamawiającego (telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną) z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.
5.    W przypadku nieodebrania dostawy zamówionych przez Zamawiającego Produktów, koszt ponownego  dostarczenia przesyłki zostanie doliczony do faktury końcowej wystawionej przez Usługodawcę.


§ 5
Tryb postępowania reklamacyjnego


1.    W wypadku niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, zamawiający winien przesłać usługodawcy, poprzez pocztę elektroniczną (na adres: office@hik-consulting) opis niezgodności.
2.    W przypadku potwierdzenia niezgodności przez Usługodawcę, powiadamia on Zamawiającego o tym fakcie drogą elektroniczną bądź telefonicznie. Po otrzymaniu takiego potwierdzenia, Zamawiający powinien wysłać produkt do Punktu Serwisowego, rozpoczynając tym samym procedurę naprawy gwarancyjnej (zgodnie z §7).


§ 6
Kary umowne oraz warunki rozwiązywania umów kupna sprzedaży


1.    Zamawiający może anulować zamówienie (poprzez pocztę elektroniczną) ale tylko do momentu otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia złożenia zamówienia.
2.    Strony ustalają, że będą obowiązane do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
a) Usługodawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za zwłokę w dostawie sprzętu w wysokości 0,01% wartości netto wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,01% wartości netto wynagrodzenia umownego licząc za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Usługodawca w wysokości 15% wartości netto wynagrodzenia umownego, w ciągu 30 dni od daty  pisemnego odstąpienia od umowy.
b) Zamawiający zapłaci Usługodawcy karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 15% wartości netto wynagrodzenia umownego, w ciągu 30 dni od daty  pisemnego odstąpienia od umowy.
c) Za przekroczenie terminu płatności faktur VAT, w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek karnych za każdy dzień zwłoki.
3.    Usługodawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej, o której mowa w §6, ust. 2 umowy, z należnego mu wynagrodzenia.
4.    Strony mogą niezwłocznie odstąpić od wykonania przedmiotu umowy w przypadku niewywiązania się z warunków zawartych w jej treści, przez drugą stronę.
5.    Odstąpienie od umowy, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na piśmie.


§ 7
Warunki gwarancji


1.    Usługodawca udziela gwarancji sprawnego działania Produktu w okresie 12 miesięcy od daty jego sprzedaży wyszczególnionej na fakturze VAT.
2.    Okres obowiązywania gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy sprzętu w punkcie serwisowym i kończący się w dniu, w którym zamawiający zostanie zawiadomiony przez punkt serwisowy o zakończeniu naprawy.
a) Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z warunków gwarancji zamawiający otrzymał zamiast produktu wadliwego produkt wolny od wad, przewidziany w ust.2 okres obowiązywania gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez zamawiającego produktu wolnego od wad.
3.    Zamawiający może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego w ust. 1. W takim przypadku spoczywa na nim obowiązek udowodnienia, iż ujawnienie się wady produktu nastąpiło przed upływem tego terminu.
4.    Konieczność dokonania naprawy produktu powinna zostać zgłoszona do punktu serwisowego drogą elektroniczną na adres: office@hik-consulting.pl
bądź faxem na numer: 22 864 9908.
a) Punkt serwisowy musi potwierdzić przyjęcie zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Produktu przed jego wysłaniem do Usługodawcy.
b) Wstępna diagnostyka może zostać wykonana przy wykorzystaniu łącza internetowego (tylko w przypadku produktu umożliwiającego takie działanie), pod warunkiem podłączenia Produktu do sieci Internet po stronie Zamawiającego.
5.    Zgłaszając konieczność dokonania naprawy Produktu Zamawiający winien uzgodnić z Punktem Serwisowym sposób przekazania Produktu w celu naprawy. Naprawa Produktów objętych gwarancją nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Produktu do Punktu Serwisowego, z zastrzeżeniem:
a) w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza granic RP Zamawiający powinien uzgodnić z Punktem Serwisowym indywidualny czas naprawy, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
6.    Przekazanie Produktu do Punktu Serwisowego, powinno nastąpić w terminie do 7 dni od daty potwierdzenia konieczności usunięcia niezgodności przez punkt serwisowy (zgodnie z §5). W razie niezachowania tego terminu przez Zamawiającego liczba dni wykraczająca poza wyżej wymieniony termin zostanie odliczona od okresu naprawy Produktu o którym mowa w ust. 5.
7.    Usunięcie wad Produktu objętego gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania gwarancji bezpłatnie. Zamawiający ponosi jedynie koszt związany z dostarczeniem produktu na adres: ul. Chabrowa 16, 01-934 Warszawa.
8.    Wszelkie części wymieniane w trakcie naprawy dokonywanej przez punkt serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
9.    Obowiązek dostarczenia produktu Zamawiającemu po dokonaniu Naprawy spoczywa na Punkcie Serwisowym. Produkt powinien zostać dostarczony Zamawiającemu w terminie 7 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin (poprzez określenie dnia i godziny) dostarczenia Produktu przez Punkt Serwisowy zostanie uzgodniony wspólnie przez Zamawiającego i Punkt Serwisowy. Zamawiający jest obowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Punkt Serwisowy Produktu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Zamawiający poniesie koszty ponownego dostarczenia Produktu przez Punkt Serwisowy, przy czym termin w którym nastąpi
to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 20 dni od daty zakończenia Naprawy i zostanie wyznaczony przez Punkt Serwisowy.
a) Brak odbioru Produktu w terminie 60 dni po zakończeniu Naprawy jest jednoznaczny z porzuceniem rzeczy z zamiarem wyzbycia się własności (w rozumieniu art. 180 K. C.). W takim wypadku Produkt staje się własnością Usługodawcy.
10.    Zamawiający winien razem z Produktem dostarczyć jego Wyposażenie, w przypadku niedostarczenia Wyposażenia Produktu Naprawa gwarancyjna zostanie rozpoczęta dopiero po jego otrzymaniu przez Punkt Gwarancyjny. Okres czasu pomiędzy dostarczeniem produktu bez Wyposażenia a dostarczeniem brakującego Wyposażenia Produktu zostanie odliczony od terminu zakończenia Naprawy gwarancyjnej skutkując jej przedłużeniem.
11.    Produkt powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem oraz z zachowaniem warunków zawartych w instrukcji obsługi. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących montażu (instalacji), użytkowania lub konserwacji Produktu Zamawiający powinien zasięgnąć porady w Punkcie Serwisowym. Jakiekolwiek naprawy Produktu dokonane przez osoby inne niż Punkt Serwisowy powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
12.    Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń Produktu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania z produktu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
b) uszkodzeń Produktu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
c) uszkodzeń Produktu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
d) uszkodzeń Produktu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych lub oprogramowania;
e) skutków nieprawidłowego wykonania czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi Produktu;
f) uszkodzeń Produktu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy bądź nieautoryzowanej modyfikacji przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
g) samodzielnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych, w tym również zmiany oprogramowania Produktu dokonanych przez inne osoby niż Punkt Serwisowy;
h) uszkodzeń Produktu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
i) uszkodzeń Produktu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Zamawiającego Punktowi Serwisowemu w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
j) części szklanych, żarówek, bezpieczników oraz innych materiałów eksploatacyjnych.
13.    Zerwanie plomby gwarancyjnej i/lub widoczne na obudowie Produktu efekty prób otwarcia obudowy skutkują utratą uprawnień gwarancyjnych.
14.    W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Zamawiający poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Produktu Punktowi Serwisowemu, diagnozą Produktu oraz odebraniem Produktu z Punktu Serwisowego. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nie objętych gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z gwarancji.
15.    Produkt dostarczany przez Zamawiającego Punktowi Serwisowemu winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz ze wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Produktu przez Zamawiającego od Usługodawcy. W razie niezastosowania przez Zamawiającego opakowania fabrycznego Produktu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyko związane z uszkodzeniem Produktu dostarczanego Punktowi Serwisowemu.
16.    Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany Produktu na wolny od wad jeżeli w okresie obowiązywania gwarancji ujawni się wada objęta gwarancją, która uniemożliwi prawidłowe korzystanie z Produktu, a Punkt Serwisowy odmówi jego Naprawy lub uzna taką Naprawę za niemożliwą do wykonania.
17.    Wymiany Produktu na wolny od wad dokonuje Usługodawca. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wymianą Produktu na wolny od wad. Warunkiem wymiany Produktu na wolny od wad jest przekazanie,  Usługodawcy przez Zamawiającego, dowodu zakupu Produktu.
18.    Prawo do wymiany Produktu na wolny od wad nie przysługuje w przypadku utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
19.    We wszelkich kwestiach nie uregulowanych w warunkach gwarancji będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.

§ 8
Odmowa świadczenia usługi


1.    Odmowa świadczenia usługi drogą elektroniczną ma miejsce gdy Zamawiający nie udostępni danych, niezbędnych do zrealizowania usługi o których mowa w polityce prywatności.
a) W przypadku zaistnienia odmowy świadczenia usługi, Usługodawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, jeśli ten udostępnił swój numer telefonu bądź adres elektroniczny (e-mail)
2.    W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Zamawiającego z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Zamawiającego w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Zamawiającego.


Polityka prywatności


1.    Usługodawca nie modyfikuje przetwarzanych danych.
2.    Usługodawca przetwarza następujące dane, niezbędne do świadczenia usługi:
a) pełna nazwa, adres, numer NIP oraz REGON Zamawiającego,
b) imię i nazwisko osoby składającej zamówienie w imieniu Zamawiającego,
c) numer telefonu kontaktowego do osoby składającej zamówienie w imieniu Zamawiającego,
d) adres elektroniczny (e-mail) osoby składającej zamówienie w imieniu Zamawiającego.

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści