Rotary Electric Motors, Industrial Controller of Asynchronous Motors and Brushless Motors, AC / DC 300W Dynamometer, DC Motor Load Study, Motor-Generator Set, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Asynchronous Squirrel Cage Motor, Brushless AC Motor
Group
Przejdź do treści


Sterownik, Układ Wtryskowy Diesla Bosch EDC 15C3-4.1 Stanowisko Dydaktyczne MSCR01


HIK-Consulting: Stanowiska Dydaktyczne, Aparatura Kontrolno PomiarowaDescription

• Fully functional system
• Diagnosis through OBD 16 pole diagnostic socket
• Open contacts for measuring system components and circuits
• Fault code simulations

Common Rail trainer with engine control system Bosch EDC 15C3-4.1 is installed in a mobile aluminum frame. This training board-simulator is specially designed to help technical students understand the system of diesel injection Common Rail.

• W pełni funkcjonalny system
• Diagnostyka poprzez 16-biegunowe gniazdo diagnostyczne OBD
• Otwarte styki elementów i obwodów systemu pomiarowego
• Symulacje kodów usterek

Trenażer Common Rail z systemem sterowania silnikiem Bosch EDC 15C3-4.1 montowany jest na mobilnej ramie aluminiowej. Ten symulator-board szkoleniowy został specjalnie zaprojektowany, aby pomóc studentom kierunków technicznych zrozumieć działanie układu wtrysku oleju napędowego Common Rail.

The educational training board is based on Renault's OEM components. The integrated engine control system Bosch EDC 15 shows the different operation modes of the direct fuel injection system. Common Rail training board-simulator is a great educational tool that allows students to learn the structure of engine control system, study its components and operation modes, perform various measurements, tests, and other diagnostic procedures. For technical and vocational automotive education and training.
Technical specifications and functions

Edukacyjna tablica szkoleniowa oparta jest na komponentach OEM firmy Renault. Zintegrowany układ sterowania silnikiem Bosch EDC 15 pokazuje różne tryby pracy układu bezpośredniego wtrysku paliwa. Tablica-symulator Common Rail to doskonałe narzędzie edukacyjne, które pozwala uczniom poznać budowę układu sterowania silnika, poznać jego elementy i tryby pracy, wykonać różnorodne pomiary, testy i inne procedury diagnostyczne. Do kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego w branży motoryzacyjnej.
Dane techniczne i funkcje

Integrated engine control system with diesel Common Rail direct injection
The stand consists of two parts: one is designed to demonstrate the work of the high pressure pump and injectors, the other – to demonstrate the electronic engine management system; Both parts are electrically interconnected and operate as a single system
Monitoring operation of high pressure fuel supply system, injected fuel quantity, the amount of fuel back leak, spray pattern quality
The adjustable air flow rate simulator demonstrates the function of the mass – air flow meter and air temperature sensor
Manual adjustment of the engine crankshaft speed
Integrated simulators allow changes of the parameters of the engine temperature sensor
Integrated simulators allow changes of the parameters of the intake air pressure sensor
Electric wiring diagram with built – in banana plug jumpers for measurements and simulation of system fault codes
Ability to monitor the changing operation mode of each system component
Possibility to simulate more than 20 faults by disconnecting Banana plug jumpers
Integrated TFT voltmeter displays voltage of electronic system component:
– APPS1 Accelerator pedal position sender I
– APPS2 Accelerator pedal position sender II
– ACT Air charge temperature sensor
– MAF Air – mass flow meter
– FPS Fuel high-pressure sensor
– MAP Intake manifold pressure sensor
– EGR Exhaust gas recirculation potentiometer
– CTS Engine coolant temperature sensor
– FTS Fuel temperature sensor

Zintegrowany układ sterowania silnikiem z bezpośrednim wtryskiem Common Rail w oleju napędowym
Stanowisko składa się z dwóch części: jedna przeznaczona jest do demonstracji pracy pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy, druga – do demonstracji elektronicznego systemu zarządzania silnikiem; Obie części są ze sobą połączone elektrycznie i działają jako jeden system
Monitorowanie pracy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem, ilości wtryskiwanego paliwa, ilości wycieku zwrotnego paliwa, jakości strumienia wtrysku
Regulowany symulator natężenia przepływu powietrza demonstruje działanie masowo-przepływomierza powietrza i czujnika temperatury powietrza
Ręczna regulacja prędkości obrotowej wału korbowego silnika
Zintegrowane symulatory pozwalają na zmianę parametrów czujnika temperatury silnika
Zintegrowane symulatory umożliwiają zmianę parametrów czujnika ciśnienia powietrza dolotowego
Schemat połączeń elektrycznych z wbudowanymi zworkami wtyku bananowego do pomiarów i symulacji kodów usterek systemu
Możliwość monitorowania zmieniającego się trybu pracy każdego elementu systemu
Możliwość symulacji ponad 20 usterek poprzez rozłączenie zworek wtyku bananowego
Zintegrowany woltomierz TFT wyświetla napięcie elementów układu elektronicznego:
– APPS1 Czujnik położenia pedału przyspieszenia I
– APPS2 Czujnik położenia pedału przyspieszenia II
– ACT Czujnik temperatury powietrza doładowującego
– MAF Air – przepływomierz masowy
– FPS Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa
– Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym MAP
– EGR Potencjometr recyrkulacji spalin
– CTS Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnik
– Czujnik temperatury paliwa FTS

Diagnostic and measurement
Oscilloscope/multimeter

System’s parameters are measured by connecting to the banana connector

Ability to measure electrical signal parameters of each system component (such as sensor or actuator)

Control unit diagnosis

Diagnosis through OBD 16 – pin diagnostic connector

Electronic control unit (ECU) identification
Reading/erasing fault codes
Displaying the operating system parameters (live data)
Activating the actuators (depends on the control unit)
Control unit encoding/configuration

Pomiar parametrów układu następuje po podłączeniu do złącza bananowego

Możliwość pomiaru parametrów sygnału elektrycznego każdego elementu systemu (takiego jak czujnik lub element wykonawczy)

Diagnostyka jednostki sterującej

Diagnostyka poprzez 16-pinowe złącze diagnostyczne OBD

Identyfikacja elektronicznej jednostki sterującej (ECU).
Odczyt/kasowanie kodów usterek
Wyświetlanie parametrów systemu operacyjnego (dane na żywo)
Aktywacja siłowników (w zależności od centrali sterującej)
Kodowanie/konfiguracja jednostki sterującej

Other

The stand has a closed structure – internal wiring is not visible

Power supply: 220/12 V
Dimensions approx.: (HxLxW)
– Electronic part (board) 1820 x 1360 x 500 mm
– Mechanical part (trolley) 1500 x 800 x 500 mm

Nett weight approx.: 135 Kg
Made in EU
CE certificate
Optional accessories

Examination console for 10 hidden fault simulations
Automotive oscilloscope
OBD diagnostic scan tool

Automotive training equipment is a great tool for professional teachers and technicians that helps explain to students of technical subjects how processes in Diesel engine control system CR/EDC 15 operate and its technology.

Stojak ma zamkniętą konstrukcję – wewnętrzne okablowanie nie jest widoczne

Zasilanie: 220/12 V
Wymiary w przybliżeniu: (wys. x szer. x szer.)
– Część elektroniczna (płytka) 1820 x 1360 x 500 mm
– Część mechaniczna (wózek) 1500 x 800 x 500 mm

Waga netto ok.: 135 kg
Wyprodukowany w Unii Europejskiej
Certyfikat CE
Akcesoria opcjonalne

Konsola badawcza do 10 symulacji usterek ukrytych
Oscyloskop samochodowy
Narzędzie diagnostyczne OBD

Samochodowy sprzęt szkoleniowy jest doskonałym narzędziem dla zawodowych nauczycieli i techników, pomagającym wyjaśnić studentom kierunków technicznych, jak działają procesy w układzie sterowania silnikiem Diesla CR/EDC 15 i jaka jest jego technologia.

stanowisko edukacyjne zaprojektowane do kształcenia i szkolenia technicznego i zawodowego w branży samochodowej.

Czas dostawy: ~3 do 4 miesięcy.

Stanowisko Dydaktyczne, Stanowiska Edukacyjne Automotive, Samochody Elektryczne, ...

Copyright HIK-Consulting Chabrowa 16, 01-934 Warszawa tel.: 784-076-911, 696-930-859, 22 864-9908, godziny pracy: 8:00~16:00, pon.-pt.
Nasza strona używa plików cookies i podobnych technologii. Poprzez brak zmiany ustawień swojej przeglądarki wyrażasz na to zgodę.
Wróć do spisu treści